Algemene Voorwaarden

Algemene-voorwaarden-Het-Balanskantoor-lonen-en-administraties

Algemene voorwaarden Het Balanskantoor lonen en administraties
1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op elke dienstverlening door Het Balanskantoor,
ten behoeve van haar opdrachtgever (hierna: “de cliënt”). Naast Het Balanskantoor kunnen ook personen die door Het Balanskantoor direct of indirect bij de
dienstverlening zijn betrokken zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
2. De rechtsverhouding tussen Het Balanskantoor en de cliënt is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 BW worden door Het Balanskantoor uitgesloten. Uitsluitend Het Balanskantoor geldt jegens de cliënt als opdrachtnemer.
3. Het Balanskantoor mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken als dit naar het oordeel van Het Balanskantoor de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt. Een tekortschieten van een bij de uitvoering betrokken derde kan alleen aan Het Balanskantoor worden toegerekend, indien de cliënt aantoont dat de keuze van Het Balanskantoor van deze persoon niet zorgvuldig was. De cliënt verleent aan Het Balanskantoor toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
4. Het Balanskantoor zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Het Balanskantoor staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
5. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt. De opdracht kan te allen tijde door ieder van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
6. In de overeenkomst vanHet Balanskantoor staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Het Balanskantoor voor de daarin bedoelde overeenkomst in rekening zullen worden gebracht/doorbelast. De door Het Balanskantoor opgegeven prijzen zijn exclusief de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Het Balanskantoor voldaan te worden, tenzij expliciet anders aangegeven is in de overeenkomst. Het Balanskantoor heeft het recht om voor de verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties aan de cliënt te verstrekken. Het recht op verrekening en opschorting door de cliënt is uitgesloten. De cliënt zal op verzoek van Het Balanskantoor een voorschotbetaling doen en/of zekerheid voor betaling stellen.
7. De cliënt zal aan Het Balanskantoor steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal Het Balanskantoor van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
8. Het Balanskantoor is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan de daarvoor bij de wet aangewezen instantie. Het Balanskantoor is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Het Balanskantoor is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Het Balanskantoor gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart Het Balanskantoor tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Het Balanskantoor van de betreffende bepalingen.
9. Als Het Balanskantoor rechtens aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout in de uitvoering van de aan Het Balanskantoor verstrekte opdracht, heeft cliënt recht op vergoeding van de schade.
a. Indien en voor zoverHet Balanskantoor voor die schade dekking onder een verzekering geniet: tot maximaal het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Het Balanskantoor; b.Indien Het Balanskantoor voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Het Balanskantoor aan de cliënt gezonden en door de cliënt voldane declaraties voor de werkzaamheden die Het Balanskantoor heeft verricht in het kader van de opdracht waarin de fout is gemaakt, in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid van Het Balanskantoor direct of indirect voortvloeit. Het in dit artikel bepaalde geldt ook als de cliënt schadevergoeding vordert op grond van een van een ander verkregen recht. Het Balanskantoor is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
10. De verhouding tussen de cliënt en Het Balanskantoor wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.