Privacyreglement Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB.

In dit Privacyreglement gebruikt Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB een aantal definities (deze definities
kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB registreert; Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB de plicht om haar klanten en zakelijke relaties:
 op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens doorHet Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB worden verwerkt;
 te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB gebruikt en het doel van het gebruik
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:
 klant wordt of bent van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB ;
 een aankoop of bestelling doet;
 een zakelijke relatie bent van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB
 u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven
 de website bezoekt;
 contact met ons opneemt.
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB verwerkt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN-gegevens, IP-adres, BSN, kopie ID-bewijs en e-mailadres als u klant bent van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB verwerkt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN-gegevens en e-mailadres als u zakelijke relatie bent van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB
Deze gegevens stellen ons in staat om:
 de overeenkomst die klanten met Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 de dienstverlening te kunnen leveren;
 klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB verstrekt geen persoonsgegevens aan derden , tenzij:
 een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB
met u heeft gesloten;
 u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB om in te loggen in het digitale systeem;
 een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB ten aanzien van alle aan Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB verstrekte persoonsgegevens;
 technische maatregelen door Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst/ factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
 Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@hetbalanskantoor.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB .

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB en probeert Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB ? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB .

Privacyreglement Het Balanskantoor lonen en administraties voor het MKB versie juli 2020